uvod
 

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Novinky

Případová práce s pacienty ve spolupráci s Fokusem
17. 1. 2018

pripadova prace

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Od ledna 2018 dochází k důležitému posunu v případovém vedení pacienta při jeho reintegraci po propuštění. Pracovníci komunitních organizací budou nadále v těsnějším kontaktu s personálem rehabilitačních oddělení.
Komunitní pracovníci Fokusů budou nadále pravidelně docházet přímo na rehabilitační oddělení nemocnice a účastnit se případových a plánovacích schůzek. To je prospěšné z několika důvodů:

a) Kontakt bude intenzivnější: minimálně jednou za 2 týdny

b) Bude více prostoru na komunikaci o jednotlivých pacientech a přímo s nimi

c) Bude možnost přizvat pacienta na setkání za účasti pracovníků PNHoB i Fokus

d) Klíčové sestry oddělení mohou nyní přímo komunikovat s případovými pracovníky Fokusu

e) Proces plánování bude koordinovanější

Intenzivní sdílení informací umožní být důslednější a flexibilnější při vedení pacientů, obzvl. těch, kteří nepředávají informace o činěných dohodách. Klíčoví pracovníci organizací se také budou znát osobně a budou moci být v úzkém kontaktu. Na setkáních také zazní mnohdy velice podstatné informace od klíčových sester, které o reálných schopnostech pacienta vědí nejvíce.


Fáze rehabilitačního procesu
10. 1. 2018

faze rehabilitacniho procesu

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Na oddělení 2A jsme zavedli nové členění rehabilitačního procesu pacienta do 3 fází v souladu s metodikou CARe.

V první, stabilizační fázi se personál oddělení zaměřuje především na stabilizaci zdravotního stavu. Hlavním roli hraje samozřejmě lékař. Ten také postupně optimalizuje medikaci, aby bylo dosaženo nejen maximálního ústupu příznaků, ale také minimalizace vedlejších účinků, které by jinak komplikovaly rehabilitační proces. Docházka na aktivity a jejich náplň je čistě terapeutická dle možností a přání pacienta.

Ve druhé, diagnosticko-terapeutické fázi je těžiště práce s pacientem v důkladném zjišťování jeho potřeb a přání, a také diagnostické posouzení psychiatrickými škálami a psychologickými testy. Pacient již je také schopen účastnit se skupinové a individuální psychoterapie. Docházka na aktivity již má aktivizační charakter. Hlavní roli proto po boku klíčové sestry hraje psycholog oddělení.

Ve třetí, reintegrační části se pacient připravuje na výhledové propuštění z nemocnice. Aktivity již mají za cíl rozvíjet samostatnost a sebedisciplínu, a také konkrétní dovednosti jako praní a vaření. Pacient již zná chod oddělení a očekáváme od něj aktivní zapojení v komunitních rolích. Důležitá je pomoc sociálních sester a spolupráce s komunitními službami, např. organizací Fokus.


Úspěšná kontrola projektu
30. 10. 2017

uspesna kontrola projektu

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Dne 13. 10. 2017 byla provedena kontrola projektu financovaného v rámci EHP a Norských fondů zaměřená na systém finančního řízení projektu a účelnost a efektivnost vynaložených výdajů.
Příjemce kontrolní skupině předložil projektovou dokumentaci a stručně ji seznámil s výstupy projektu. Poté proběhla kontrola účetních dokladů projektu a byla ověřena způsobilost nárokovaných výdajů.
Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady. Nebyla proto formulována žádná kontrolní zjištění ani žádná nápravná opatření. V průběhu kontroly bylo ověřeno, že výdaje jsou čerpány v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.


Pilotní provoz osobního harmonogramu pacienta
21. srpna 2017

pilotni provoz 21 08 2017

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

V rámci rozvoje „vitamínového režimu“ oddělení Centra komplexní rehabilitace jsme se rozhodli pro organizačně náročnou změnu, a sice zavedení osobního harmonogramu pacienta. To znamená, že každý pacient dostává k dispozici týdenní rozvrh rehabilitačních aktivit, za jehož dodržování je odpovědný. Jednotlivé aktivity jsou mu indikovány podle jeho potřeb a preferencí, ke změně harmonogramu dochází v momentě, kdy to dává z hlediska jeho rehabilitace smysl.

Organizační náročnost vyplývá především z nutnosti změny dosavadního modelu denního plánování aktivit pacientů, který však není rehabilitačně výhodný. Pacienti se každodenním rozesíláním na aktivity dostávali do pasivního rozpoložení, odpovědnost za organizaci jejich dne měl personál oddělení.

Nový systém osobního týdenního harmonogramu přenáší odpovědnost za organizaci času na pacienta. Takový model je výrazně bližší každodenní realitě mimo nemocnici, kdy náplň dne je pouze věcí vlastní iniciativy, rozhodování, jak naložím se svým časem a plánování. To je velni důležité především pro pacienty v invalidním důchodu, jejichž možnosti pracovního zapojení jsou omezené. Věříme, že tímto krokem zase o kousek přiblížíme realitu oddělení běžnému životu, a usnadníme tak pacientům návrat z nemocnice.


Posilujeme komunitním režim rehabilitačních oddělení
18. srpna 2017

posilujeme komunitni rezim 18 08 2017

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

Důležitou součástí rehabilitace pacientů je komunitní režim na oddělení. Pacienti se střídají v různých rolích a učí se přijímat odpovědnost za určité oblasti činnosti. Tím dochází nejen k jejich aktivizaci, ale také k posilování kompetencí, nárůstu sebevědomí a rozvoji asertivity. Proto v rámci projektu Centra komplexní rehabilitace postupně posilujeme komunitní prvky v režimu oddělení.

Aktuálně pilotně zavádíme 3 nové komunitní role a výrazně rozšiřujeme pravomoci stávajících rolí na oddělení 2A. Kromě předsedy a místopředsedy jde o provozního, kulturního referenta a sporťáka. Odpovědnosti a povinnosti v rolích jsou poměrně rozsáhlé, např. sporťák zajišťuje několik sportovních aktivit během týdne, pravidelné rozcvičky, organizuje výlet; kulturní referent plánuje a zajišťuje 5 kulturních aktivit na oddělení a v Multicentru PNHoB.

Předpokládáme, že pacienti tyto role zvládnou a projeví se pozitivní účinky. Pokud tomu tak bude, plánujeme komunitní principy a role v projektu dále posilovat.


Vítáme nové ergoterapeuty
19. července 2017

vitame nove ergoterapeuty 19 06 2017

Při realizaci projektu Centra komplexní rehabilitace se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem ergoterapeutů. Inzertní snahy včetně inzerátu na našich stránkách zůstávají bez odezvy. Situaci se snažíme řešit ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evagelisty Purkyně v Ústí nad Labem, partnerem projektu. Z diskuze s paní PhDr. Hanou Kynštovou Ph.D. z katedry ergoterapie vyplývá, že důvodem malého zájmu potenciálních uchazečů je vyšší aktuální poptávka po ergoterapeutech než jejich nabídka na trhu a nižší atraktivita pracoviště v relativně vzdálené „vesnické“ lokalitě Horních Beřkovic. Paní doktorka nám nicméně velmi ochotně vychází vstříc a aktuálně jedná o možnosti zavedení řízených stáží studentů ergoterapie v PNHoB. Ti by se zajištěním provozu dílen vypomohli a zároveň by absolvovali zajímavou praxi na moderním pracovišti. V tomto kontextu můžeme s potěšením oznámit, že v průběhu srpna a září do Tréninkového centra manuálních dovedností CKR nastupují 3 noví ergoterapeuti. Tím se výrazně zvyšují kapacity celého pracoviště a zlepšuje se využití nových dílen a prostředků. Je také možný individuálnější přístup k rehabilitaci pacientů. Kolegové – vítejte!


Pracovníci organizace FOKUS „úřadují“ v naší nemocnici
15. července 2017

Ve zrekonstruované budově Tréninkového centra psychosociálních dovedností jsou nyní dvě místnosti (hovorny) plně přístupné pracovníkům organizace FOKUS. Ti nyní mohou pracovat s pacienty v kultivovaných plně vybavených konzultačních prostorách, tedy nikoli v mnohdy omezených podmínkách jednotlivých oddělení nemocnice, jak tomu bylo doposud. Mají tedy na práci klid a soukromí, což pacienti jistě oceňují. Tyto místnosti jsou jim navíc přístupné kdykoli a schůzky s pacienty si sjednávají přímo se sestrami jednotlivých oddělení. K tomu, aby nedocházelo k souběhu schůzek, slouží online rezervační kalendář, za jehož vytvoření děkujeme našemu IT. Chtěli jsme, aby nemocnice byla pro pracovníky FOKUSu maximálně prostupná. Nyní mají v rámci nově zrekonstruovaných prostor k dispozici de facto detašované pracoviště přímo v areálu nemocnice, a mohou tak systematicky pracovat s pacienty už během léčby. To je klíčové pro dobré navázání terapeutického vztahu, na kterém budou stavět spolupráci s pacientem po jeho propuštění. Přejeme jim, ať se jim u nás působí co nejlépe.


Zavádíme rehabilitační plánování s pacienty
15. června 2017

zavadime rehabilitacni planovani 15 06 2017

Zdroj obrázku: https://thenounproject.com

V červnu jsme na rehabilitačních odděleních PNHoB spustili nový systém rehabilitačního plánování s pacienty zařazenými do projektu. Plánovací schůzky probíhají pro každého pacienta 1x měsíčně za účasti celého multidisciplinárního týmu, který se rehabilitaci pacientů věnuje: setkání vede klíčová sestra pacienta (jeho case manažer) za účasti lékaře, psychologa, ergoterapeuta, sociální sestry a staniční sestry.

Klíčová sestra jako nositel příběhu pacienta hodnotí jeho pokrok v dosahování stanovených rehabilitačních cílů. Celý tým se snaží pacienta pozitivně motivovat: potvrzovat úspěchy, kterých se mu podařilo dosáhnout, pochválit za splněné závazky a cíle. Tým poté exploruje přání pacienta a jeho vizi do budoucna po propuštění z léčebny. V souladu s tím pak ve spolupráci s pacientem stanoví rehabilitační cíle na další období.

Cílem schůzek je jednak sladit rehabilitační postup celého týmu, uvést jej do souladu s přáními pacienta a logikou jeho osobního příběhu, a především pacienta pozitivně motivovat k přebírání odpovědnosti a další aktivitě v rámci rehabilitace. Při tom bude muset překonávat řadu obtíží, vystavovat se pro něj náročným sociálním situacím a měnit své návyky, proto je udržení a posilování motivace pro úspěšnost rehabilitace zcela zásadní.


Kurz rehabilitační metodiky CARe pro tým Centra komplexní rehabilitace
5. června 2017

5. června byl na rehabilitačních odděleních PNHoB zahájen dlouhodobý výcvik zdravotnického personálu v rehabilitační metodice CARe. Výcvik, realizovaný ve spolupráci s Platformou CARe, zahrnuje pět celodenních seminářů v rozmezí půl roku včetně intervizní práce účastníků s lektory v mezidobí. Účastní se ho lékařky, psycholog a zdravotní sestry.

Metodiku CARe („Comprehensive Approach to Rehabilitation“) již přes 25 let využívají tisíce profesionálů v Nizozemsku i dalších zemích, v posledních letech zdomácněla v návazných a sociálních službách také u nás. Implementace principů CARe v rehabilitaci pacientů umožní do budoucna plynulou návaznost při předávání pacientů do komunitní péče a usnadní komunikaci zdravotnického personálu s pracovníky FOKUS a dalších organizací.

Přístup CARe je komplexní rehabilitační metodika, která svým záběrem pokrývá řadu aspektů rehabilitačního procesu, z nichž některé jsou aplikovatelné už v léčebně: případové vedení pacienta, práce s jeho přáními a osobním profilem, plánování rehabilitačního procesu, „vitamínový“ režim oddělení a další.


Reportáž Českého rozhlasu: Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích vybudovala nové zázemí pro pacienty
29. května 2017

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/sever/informacezeseveru/_zprava/psychiatricka-nemocnici-v-hornich-berkovicich-vybudovala-nove-zazemi-pro-pacienty--1729455

nove zazemi 29 05 2017

Foto: Lucie Valášková

Lékaři v psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích se snaží pomoci co nejvíce pacientům žít opět normální život. A to i těm, kteří bojují s vážnými nemocemi dlouhodobě. V současnosti k tomu mají díky rozsáhlým opravám v areálu nové zázemí. 

„To, že jsme získali nové prostory, nám ohromně pomohlo. Jednak nám to rozšíří kapacity na pacienty, druhým pozitivem je to, že to pomůže pacientům tím, že se pohybují v pěkném prostředí na úrovni,“ vysvětluje psycholog a vedoucí programu Komplexní rehabilitace Marek Procházka.

Cílem programu Komplexní rehabilitace je zotavit pacienta natolik, aby i se svým postižením dokázal žít kvalitní život, prožívat spokojené vztahy a plnit si svá přání.

„Používáme všechny možné kreativní textilní techniky. Může se tady tkát, vyšívat, plést,“ vypočítává vedoucí ergoterapeutka Květa Myslivcová a pokračuje: „Přineslo nám to odbornost – ergoterapie už není vnímána jen jako vyplnění volného času. Ukazuje to její užitečnost pro rozvoj samostatnosti pacientů při jejich přechodu do domácího prostředí.“

Nové prostory pro Komplexní rehabilitaci pacientů za 21 milionů korun vznikly v nemocnici díky Norským fondům.


Nová tělocvična těší pacienty
25. května 2017

nova telocvicna 25 05 2017

V květnu byla v budově zrekonstruované uhelny otevřena tělocvična. Pacienti PNHoB se nyní mají možnost účastnit léčebného tělocviku pod vedením terapeutky. Mají k dispozici řadu cvičebních pomůcek a náčiní: stepper, orbitack, rotoped, overbally, velké cvičební míče (gymbally), žebřiny, flexibary, pružné tahy, masážní míčky, žíněnky

Díky projektu CKR tak přibyla důležitá součást rehabilitace pacientů a byly výrazně rozšířeny jejich možnosti sportovního vyžití. Dosud měli pacienti k dispozici hřiště a posilovací cvičiště v rámci areálu nemocnice, nyní je spektrum cvičebních aktivit širší a navíc je k dispozici také v zimních měsících.

Pacienti si léčebný tělocvik velmi pochvalují a na některých z nich je zjevně patrný jeho aktivizační účinek. Pravidelná fyzická aktivita je důležitou součástí rehabilitačního procesu, protože pomáhá řešit problém fyzické pasivity pacientů na odděleních a vnáší do týdenního harmonogramu další režimový prvek. Nabízí pacientům možnost vyzkoušet si novou zájmovou činnost, na kterou mohou plynule navázat sportovním koníčkem po propuštění – a řešit tak mnohdy palčivý problém jak uspokojivě trávit volný čas v každodenním životě.


Pacienti navštěvují nové pracovní dílny
10. května 2017

pacienti navstevuji dilny 10 05 2017

V květnu byly zpřístupněny rekonstruované prostory bývalé uhelny v areálu PNHoB. Budova uhelny se proměnila v Centrum manuálních dovedností a byla svěřena nemocničním ergoterapeutům. Byly do ní přestěhovány původní dílny pro výrobu keramiky a ručního papíru, práci s proutím, papírem a textilem, a nově přibylo vybavení pro práci s voskem a s hedvábím.

Pro pacienty, kteří se v rámci projektu rehabilitují a kteří tráví v nemocnici mnohdy dlouhý čas, jde o vítané zpestření možností pracovní terapie. Do nových aktivit je možné zapojit i pacienty, které původní možnosti neoslovily, nebavily. Pro ergoterapeuty to znamená snazší zapojení těchto pacientů, a také širší paletu možností pro rehabilitaci různých funkcí (hrubá a jemná motorika).

Nové reprezentativní prostory a kultivované prostředí na úrovni – to vše má také důležitý vliv na sebevědomí pacientů a jejich subjektivní prožívání pracovní rehabilitace.


Reportáž deníku Právo: Nemocnice vrací pacienty do společnosti
2. května 2017  

denik pravo reportaz 02 05 2017


Závěrečná tisková konference dne 28. 4. 2017 od 10:00 k otevření Centra komplexní psychiatrické rehabilitace
Aktualizováno: 27. 4. 2017

Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Publicita
Aktualizováno: 2.2.2017
Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Publicita
Aktualizováno: 9.12.2016
Fotodokumentace projektu "Objekt B" a "Objekt O":


Psali o nás
7.7.2016
Litoměřický deník zveřejnil 7.7.2016 článek Komplexní péče vrací chronické nemocné do života.

Komplexní péče vrací chronicky nemocné do života (573.49 kB)


Stavba pokračuje
25.6.2016
Oba objekty B a O procházejí fází demolice, která bude ukončena do konce června 2016.


Tisková konference 20.6.2016
20.6.2016
Tisková konference k zahájení prací na výstavbě infrastruktury pro psychiatrickou rehabilitaci na termín proběhla 20.6.2016. Besedy se účastnili zástupci psychiatrické nemocnice, pomáhajících organizací Fokus Praha, Labe, Liberec a VŠ UJEP. Tématem besedy byly konkrétní aktivity case magement týmu v oblasti psychiatrické rehabilitace a zveřejnění výsledků práce s cílovou skupinou. Přítomni byli zástupci stavební firmy STAMO spol. s r.o. z Děčína, kteří objasnili postup prací. Součástí programu tiskové besedy byla prohlídka staveniště.

Pozvánka na tiskovou konferenci (339.09 kB) | Tisková zpráva (247.47 kB)


Publicita projektu - bigboardy na stavbě
18.5.2016
V rámci plánu publicity byly zhotoveny reklamní poutače bigboardy dle schváleného manuálu a umístěny u obou objektů B aO při zahájení stavebních prací. Oba poutače jsou umístěny na samostatných nosičích před stavbou, aby oslovovaly uživatele místní komunikace.


Předání staveniště firmě STAMO spol. s .r.o.
16.5.20156
Investor Psychiatrická nemocnice předala 16.5.2016 staveniště zhotoviteli firmě STAMO, spol. s r.o.


Smlouva na realizaci stavby
10.5.2016
V průběhu odvolací lhůty nepodal nikdo odvolání vůči rozhodnutí zadavatele o nejlepší nabídce firmy STAMO, spol. s r.o. IČ: 43222323 s vítěznou cenou 17,424.924,- Kč bez DPH. Smlouva byla podepsána 10.5.2016.

Smlova o dílo STAMO spol. s r.o. (1.72 MB)


Case management tým I. etapa projektu
29.4.2016
Case management tým se scházel pravidelně dle stanoveného harmonogramu od 15.4.2015 do dubna 2016.
V rámci Smlouvy o partnerství, které byly uzavřeny, spolupracuje PNHoB s tuzemskými pomáhajícími organizacemi Fokus Labe, Fokus Liberec, Fokus Praha. Byl připraven a schválen harmonogram vzájemné spolupráce v rámci case management týmu. Základem spolupráce je definování cílové skupiny pacientů. Pravidelné schůzky byly rozšířeny o práci s klienty přímo na oddělení dlouhodobě hospitalizovaných. Pomáhající organizace Fokus se zapojují již do práce s cílovou skupinou ve stávajících prostorách. Zároveň byly navrženy postupy pro vznik společné metodiky psychiatrické rehabilitace. Společná práce je založená na aplikaci postupů z jiných pracovišť Fokusů, zmapování potřeb klientů a jejich kompetencí. V rámci management case aktivit byly navštíveny všechny rozhodující pracoviště pomáhajících organizací v Ústí n. Labem, Mělníku a Liberci. Aktivita fyzioterapie a ergoterapie prostřednictvím nového partnera projektu Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem Katedry fyzioterapie a ergoterapie byla včleněna do stávajícího systému řízení case managementu. Byly zpracovány komplexní rehabilitační plány a způsob využití metody CANN. Fokus připravil program na zapojení lidí s vlastní zkušeností s duševní nemocí do procesu rehabilitace. Jejich role je ve zpětné vazbě, která zprostředkovává pozitivní zkušenosti s procesem úzdravy / recovery / psychiatrickým pacientům, jež jsou v současné době hospitalizování v PNHoB. Celkem proběhlo přes čtyřicet oslovení, komunikací a řízených motivačních rozhovorů s pacienty cílové skupiny. Program aktivizoval 7 klientů, kteří odešli z nemocnice do chráněného bydlení.


SW HIPPO pro psychiatrickou rehabilitaci
21.3.2016
Program SW Hippo pro psychiatrickou rehabilitaci byl aktivován v interním systému PN Horní Beřkovice v lednu 2016. Program byl předán k pilotnímu užívání 21.3.2016. Lékaři a zdravotníci využívají program pro diagnostiku a zápis aktivit s klientem. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů jsou relevantní údaje předávány pracovníkům partnerských organizací Fokus.

Popis systému IS HIPPO (143.18 kB)


Schválení nového termínu realizace
16.3.2016
Právní akt schválení změny byl vydán 16.3.2016 poskytovatelem dotace. PN Horní Beřkovice může s vítězem veřejné zakázky podepsat smlouvu na realizaci stavby.


Výběr dodavatele VZ0008878
15.3.2016
Nová veřejná zakázka VZ0008878 byla vyhlášena 31.12.2015. Celkem bylo vydáno 16 dodatečných informací a otevírání obálek se prodloužila do března. Celkem bylo podáno 43 dotazů, z niczž se 34 týkalo stavby a rozpočtu. Celkem podalo nabídku 22 stavebních firem. Z jedenácti správných nabídek vzešel vítěz STAMO spol. s r.o. z Děčína. Vzhledem k velkému zájmu stavebních firem o plnění stavební zakázky byly soutěžní nabídky srovnatelné. Plánovaný rozpočet stanovený projektantem z cen obvyklých v položkách ÚRS byl vítěznou nabídkou snížen o 28,03%. Rozdíl mezi cenou rozpočtu a nabídkou vítěze je 6 805 481,-Kč.


Prodloužení termínu realizace
23.1.2016
Aktivita rekonstrukce neprobíhá v souladu s plánem realizace. Žádost o změnu prodloužení termínu byla vzhledem k chybám v zadávací dokumentaci - věcným chybám v projektu podána jako Žádost o změnu 23.ledna 2016. Posunutím termínu na 30.4.2017 vznikne dostatečný prostor stavbu realizovat.


Připomínkování nového SW Hippo
23.2.2016
Připomínkování SW Hippo pro psychiatrickou rehabilitaci jako evidenčního a systémového řízení aktivit probíhalo na schůzkách case managementu 23. února.


Vyhlášení výběrového řízení VZ0008878
3.1.2016
Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla vyhlášena 31.12.2015. Finální termín realizace je stanoven na 30.4.2016. Projektový tým po konzultaci s poskytovatelem dotace podá žádost o posunutí termínu realizace.


Výběr dodavatele VZ006903
26.11.2015
Výběrové řízení na dodavatele stavební části projektu bylo zahájeno 6.10. jako VZ006903 na profilu zadavatele. Zadavatel svým rozhodnutím 26.11.2015 výběrové řízení zrušil na základě přetrvávajících nedostatků v projektové dokumentaci. Soutěžitelé zaslali celkem 83 dotazů, z nichž se stavební části týkalo 78.


Hippo představuje nový program
19.11.2015
Case management tým komunikoval s tvůrcem programu a definoval požadavky na architekturu SW, která by byla kompatibilní se stávajícími systémy. Příprava programu pokročila, proto bylo rozhodnuto pozvat tvůrce 19.11.2016 do skupiny plánování psychiatrické rehabilitace. Prezentace programu a jeho funkčních částí měla prokázat, že byly splněny i požadavky na funkčnost systému pro partnery projektu. Součástí prezentace systému a diskuze o funkcionalitách a účelnosti navrhovaných řešení.


Vyhlášení výběrového řízení VZ006903
6.10.2015
Veřejná zakázka na výběr dodavatele byla vyhlášena 6.10.2015. Finální termín realizace je stanoven na 30.4.2016. Kvalifikační požadavky zadávací dokumentace jsou stanoveny tak, aby se zakázky mohlo účastnit široké spektrum kvalitních dodavatelů.


Dokumentace case managementu

Centrum komplexní rehabilitace v PN Horní Beřkovice 21. září 2015, 13:00 hodin - Fokus Praha, Komunitní tým Mělník


DOKUMENTACE CASE MANAGEMENT - CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE
23. června 2015, 10:00 hodin - Fokus Labe


DOKUMENTACE CASE MANAGEMENT - CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE
26. května 2015, 13:00 hodin - Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice


Videoreportáž redakce Zpráv KTV Štětí (od času 7:50), zdroj https://www.youtube.com/watch?v=Yst3yD_EkO8.


Fotografie z tiskové konference dne 26. 5. 2015.


POZVÁNKA NA TISKOVOU KONFERENCI

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice si Vás dovoluje pozvat na tiskovou konferenci věnovanou prezentaci projektu

CENTRUM KOMPLEXNÍ REHABILITACE V PN HORNÍ BEŘKOVICE

26. května 2015 v 9.30 hodin

Multifunkční centrum Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice

PROGRAM:

 • 9.30 hodin:
  • prezentace projektu Centrum komplexní rehabilitace v PN Horní Beřkovice
  • představení Norských fondů, programu CZ11
  • představení záměru psychiatrické rehabilitace
 • 9.45 hodin:
  • prezentace partnerů projektu Fokus Labe, Fokus Liberec a Fokus Praha-Mělník
 • 10.15 hodin:
  • konkrétní cíle projektu (zlepšení péče o duševní zdraví)
  • prohlídka areálu nemocnice

Srdečně zve

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Informace:
PhDr. Robert Terrich
mobil: 723 232 988

David Vačilja
mobil: 731 655 577
tel: 416 808 259
multicentrum@pnhberkovice.cz 
sekretariat@pnhberkovice.cz 
www.pnhberkovice.cz 

ckr aktuality pozvanka
  

PARTNEŘI PROJEKTU 

Číslo projektu: NF-CZ11-OV-2-028-2015